Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

افزایش تعداد بره به ازاي هر میش به عنوان راهکاري براي افزایش بهرهوري در پرورش گوسفند مورد توجه زیادي قرار گرفته است. صفات تولید یافت شده است که با چند قلوزایی در ارتباط است . BMP مثلی از وراثت پذیري پائینی برخوردار هستند اما امروزه جهشهایی در برخی ژنها از جمله 15 در تخمدان میشهاي آبستن و غیر آبستن افشاري بود.

 

در این مطالعه از تعداد BMP هدف از مطالعه حاضر شناسایی چند شکلی و بررسی بیان ژن 15 به BMP به عمل آمد . سه قطعه از ژن 15 DNA برولا مرینو خون گیري و استخراج × 35 راس میش افشاري و 45 راس میش آمیخته افشاري PCR 325 و 857 جفت باز به ترتیب براي ناحیه پروموتر، اگزون یک و دو براي وجود چند شکلی از طریق تعیین توالی محصولات ، طولهاي 581 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در پروموتر و اگزون یک هیچ گونه تغییر توالی وجود ندارد اما در اگزون دو، نوکلئوتید 134 دچار تغییر شده و مشاهده گردید. پس از کشتار از 22 راس میش آبستن و 8 راس میش غیر آبستن بافت تخمدان تهیه CA و هتروزیگوت CC دو ژنوتیپ هموزیگوت بین دو گروه آبستن BMP تبدیل شد. نتایج بررسی اختلاف معنیداري از لحاظ بیان ژن 15 cDNA کامل استخراج و سپس به RNA شد. از نمونه ها و غیر آبستن و آللها نشان نداد. احتمالا این ژن در ارتباط با سایر ژنها و از جمله گیرنده هاي مربوطهاش در ارتباط با تولید مثل ایفاي نقش میکند و به همین دلیل ممکن است بیان آن در مراحل مختلف تولید مثلی مورد نیاز باشد