Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

مقالات

پاسخ وابسته به سن جوجه هاي گوشتی به استفاده از یک خوراك حاوي تانن بالا در جیره

چکیدههدف از انجام این آزمایش، بررسی تاثیر سن جوجههاي گوشتی بر پاسخ آنها به جیرههاي غنی از تانن بود. تعداد 340 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 (مخلوط نر و ماده) در قالب طرح کاملاً تصادفی بین 5 گروه آزمایشی با 4 تکرار و 17 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. میوه بلوط به عنوان یک ماده خوراکی غنی از تانن به جیرههاي غذایی جوجههاي گوشتی (در سطح 25 درصد) افزوده شد و جوجهها در دورههاي مختلف پرورش با این جیرهها تغذیه شدند. ادامه مطلب

BMP بررسی ژن 15در گوسفندان افشاري

افزایش تعداد بره به ازاي هر میش به عنوان راهکاري براي افزایش بهرهوري در پرورش گوسفند مورد توجه زیادي قرار گرفته است. صفات تولید یافت شده است که با چند قلوزایی در ارتباط است . BMP مثلی از وراثت پذیري پائینی برخوردار هستند اما امروزه جهشهایی در برخی ژنها از جمله 15 در تخمدان میشهاي آبستن و غیر آبستن افشاري بود. ادامه مطلب